Velkommen til Storvågan / Welcome to Storvågan

The Lofoten Fishery – the world’s greatest cod fishery for a thousand years

Storvågan was one of the first fishing villages in Lofoten. Even as early as a thousand years ago, commercial fishing operations were carried out in the Vestfjord. Every winter, fishermen from all over North Norway came here to harvest their share of the wealth of the seas. The Norwegian-Arctic cod (skrei), the pelagic cod that migrate towards the coast to spawn, formed the very basis of existence here. The catch was hung out to dry, and the resulting stockfish was a commodity in great demand.

The mediaeval town of Vágar was also located in the Storvågan area. It was the first town in North Norway and an important centre of trade and administration. In the 1300’s, stockfish comprised over 80% of Norway’s national exports and Vágar was the venue of  extensive trading activities and cultural exchange with Europe.

Right up until the 1900’s, Storvågan was the seat of powerful landowners who built their wealth on the stockfish trade.

Lofotfisket - verdens største torskefiskeri gjennom tusen år

Storvågan var et av de første fiskeværene i Lofoten. Allerede for tusen år siden ble det drevet kommersielt fiske i Vestfjorden. Fiskere fra store deler av Nord-Norge kom hver vinter for å høste sin del av havets grøde. Skreien - den havgående torsken som kommer inn til kysten for å gyte - var selve livsgrunnlaget her. Den ble hengt og tørket, og tørrfisken var en ettertraktet handelsvare.

I Storvågan lå middelalderens Vágar - den første byen i Nord-Norge og et viktig handels- og administrasjonssenter. På 1300-tallet utgjorde tørrfisk over 80 % av Norges nasjonale eksport, og Vágar hadde en utstrakt handel og kulturutveksling med Europa.

Helt opp til 1900-tallet var Storvågan sete for mektige væreiere som bygget sin rikdom på tørrfiskhandel.